diumenge, 26 de setembre del 2010

Condicions ambientals de temperatura i humitat en els llocs de treball


Per lloc de treball s'ha d'entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.

Aquests llocs de treball han de complir les disposicions mínimes que estableix el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, referides a:
condicions constructives; ordre, neteja i manteniment; senyalització, instal·lacions de servei i protecció; condicions ambientals; il·luminació; serveis higiènics i locals de descans; i material i locals de primers auxilis.

És obligació de l'empresari adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors o, si això no és possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim.

A més, l'empresari ha de garantir la informació, consulta i participació dels treballadors en relació amb les qüestions esmentades.

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d'incomoditat ni molèstia per als treballadors. Cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d'aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

Cada activitat productiva admet una temperatura determinada. La normativa esmentada estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d'oficina o similars ha d'estar entre els 17 i els 27 ºC,i on es facin treballs lleugers ha d'estar entre els 14 i els 25 ºC.

La humitat relativa ha d'estar entre el 30 i el 70%, excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior ha de ser del 50%.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada