diumenge, 30 de setembre del 2012

PIR

Font: F.O.C.
El passat 22 de setembre es va publicar la convocatòria de l'examen PIR 2012, per la qual es convoquen 128 places d'accés a Psicòleg Intern Resident. Podeu consultar el text clicant aquí.

El termini de presentació de sol·licituds ha començat ja, i acaba el proper 4 d'octubre .

El PIR és l'única via per obtenir el títol d'especialista en psicologia clínica des del 3 de desembre de 1998, data de l'entrada en vigor del Reial decret 2490/1998, del 20 de novembre, pel qual es crea i regula el títol oficial de psicòleg especialista en psicologia clínica. Aquest títol es requereix per treballar com a psicòleg clínic en qualsevol dispositiu de la xarxa assistencial sanitària pública.Accés a la formació
Tenir la llicenciatura en psicologia o els altres títols homologats previs a la creació de les facultats de psicologia
Aprovar l'examen (obtenint una puntuació igual o superior al 30% de la mitja aritmètica dels 10 millors examens)
Tenir una puntuació final (examen+expedient acadèmic) prou alta per optar a les places convocades. El nombre de places és limitat i la selecció es fa seguint un ordre basat en les millors puntuacions.
On es fa la formació?
En els centre sanitaris i les unitats acreditades que surten detallades a la convocatòria del BOE quan surt la convocatòria (Annex 1)
Durada de la formació: quatre anys
Programa de formació
El programa va ser elaborat per la Comissió Nacional de l'Especialitat i aprovat per la Secretaria d'Estat
d'Universitats i Investigació del Ministeri d'Educació i Ciència el 25 d'abril de 1996.
El contingut inclou una part teòrica i les rotacions pels diferents dispositius assistencials d'infants, adolescents i adults, en àmbits tant hospitalaris com comunitaris.

Situació laboral dels PIR
Durant els quatre anys de formació pertanyen a la plantilla de la unitat docent a què estan assignats amb la categoria de residents. Els salari i els horaris són els estipulats per als residents en el conveni de cada empresa.
Sol·licituds per a realitzar l'examen

Documentació que a presentar:

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic (també si s'ha fet el doctorat)
 • Imprés sol-licitud model 790, es pot descarregar a: http://www.msssi.gob.es/fse/modelo790/

Termini i lloc de presentació:

Del 25 de setembre al 4 d'octubre s'ha de presentar la documentació a una de les Delegacions del Ministeri de Sanitat i Consum a Catalunya:
 • Barcelona: Delegació del Govierno-Àrea Sanitat. c/ Bergara, 12.
 • Girona: Subdelegació del Governo-Oficina d'Informació Administrativa. Avda. 20 de Juny nº 2.
 • Lleida: Subdelegació del Govern-Àrea Sanitat. Plaça de la Pau, 1
 • Tarragona: Subdelegació del Govern-Departament de Sanitat Passeig de L'Escollera, s/n
Examen:

 • Exercici tipus test, de 225 preguntes mes 10 de reserva, aquestes ultimes s'afegeixen en cas de anul-lació de preguntes anteriors.
 • Duració 5 hores.
 • Valoració de l'expedient acadèmic (Llicenciatura i/o Doctorat)

Puntuació final

La puntuació final és la suma de l'exercici més els mèrits acadèmics

Valoració dels mèrits acadèmics

En la llicenciatura en psicologia, tindrà el següent còmput segons la nota de l'expedient acadèmic:
 • Matrícula d'honor: 4 punts
 • Excel-lent: 3 punts
 • Notable: 2 punts
 • Aprovat: 1 punt
El total dels punts resultants es divideix pel nombre d'assignatures avaluades. El quocient
s'expressa amb els quatre primers decimals obtinguts; la resta de decimals es deixa de banda.
En el doctorat
Títol deTítol de Doctor:
- Per a la qualificació obtinguda en la tesi doctoral: Apte: 0.25 punts; notable: 0.50 punts; excel-lent: 0.75 punts, excel-lent Cum Laude: 1 punt

Acadèmies on us podeu preparar per obtenir el títol de PIR
IBACS. Formació en ciències de la salut
c/ Vicó, 31 local
08021 Barcelona
Telèfon: 93 200 45 86
Adreça electrònica: info@ibacs.es
www.ibacs.es
CEDE
C/ Cartagena 129
28002 Madrid
Tlf: 915 64 42 94
www.cede.es
Cop Bizkaia (Colegio Oficial de Psicologos de Bizkaia) (También cursos a distancia)
Rodríguez Arias 5, 2º -
48008 Bilbao - BIZKAIA
Tel: + 34 94 479 52 70/ 1
http://www.copbizkaia.org/castellano/index.php?page=PIR
FOCO Centro de Psicoloxía Clínica
c/ García Prieto, Nº 3, Entresuelo A.
15705 - Santiago de Compostela.
Teléfono de información 686 416 426 Adreça electrònica foco@foco-pir.es
http://www.foco-pir.es/

CONVOCATÒRIA DEL PIR DEL 2012
Podeu consultar la convocatòria pública i altres informacions a:
CONVOCATÒRIA DEL BOE
Ordre SSI/1998/2012, de 18 de setembre, per la que s'aprova la convocatòria de proves selectives 2012 per l'accés a l'any 2013. a places de formació sanitària especialitzada per a Metges, Farmacèutics i altres graduats/llicenciats universitaris de l'àmbit de la Psicologia, Química, la Biologia i la Física.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada